2021-2022 Ikäpaja -hanke

Ikäpaja-hankkeella pyrittiin tavoittamaan Eskolan kylän ikäihmiset sekä mahdolliset muut toimintarajoitteiset ihmiset ja mahdollistamaan heille heidän toiveittensa mukaisia vapaa-ajan aktiviteetteja yhteistyössä kylän eri toimijoiden kesken, yhteisöllisyyttä hyödyntäen ja tavoitellen. Tavoitteena oli ehkäistä yksinäisyyttä ja syrjäytymistä sekä tukea mielekästä elämää kotikylässä vielä vanhemmallakin iällä. Hankkeessa kehitettyjä malleja voidaan toisintaa myös muualla. Yksivuotinen hanke sai rahoituksen Rieska-Leaderin kautta EU:n maaseudun kehittämisen maatalousrahastosta. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläpalvelu Oy. Ikäpaja-hankkeen loppuraportti

 

2018-2020 Lähikouluja etäyhteistyöllä -kokeilu

Eskolassa järjestettiin vuosina 2018 - 2021 ainutlaatuinen lähikoulukokeilu. Kokeilun loppuraportti

 

2017-2021 Puukoulusta Opastuskeskukseksi /Vaihe 1-hanke

Eskolan kylän vanha puukoulu kunnostetaan kyläpalveluiden opastuskeskukseksi. Lähes satavuotias rakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Kunnostus tehdään tulevaa käyttötarkoitusta silmällä pitäen. Opastuskeskus tulee palvelemaan kylien ja maaseudun kehittäjiä valtakunnallisesti. Se pitää sisällään Eskolan kylän kehittämiseen liittyvän materiaalin, maaseutuprofessori Eero Uusitalon arkiston ja maaseudun kehittämisen käsikirjaston, valtakunnallisen kyläkirjakirjaston sekä näyttely-, kokoontumis- ja harrastetiloja. Vaihe 1 -hankkeessa mm. kunnostettiin rakennuksen hirsirakenne sekä ulkovuoraus ja vaihdettiin uusi peltikatto. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry. Hankkeen loppuraportti

 

2018 Eskola-talon investointihanke

Eskola-talo on Eskolan kylän oma monipalvelukeskus, joka palvelee koko kylää. Monipuoliset tilat tarjoavat mahdollisuuden paitsi yritys-, myös harrastustoiminnalle ja erilaisille kokouksille. Eskolan yhdistykset saavat käyttää kokoustiloja ilmaiseksi. Rakennuksen omistaa Eskolan Kyläpalvelu Oy, yhteiskunnallinen yritys, jonka tavoitteena ei ole tavoitella voittoa omistajilleen, vaan käyttää yrityksestä saadut tulot kylää hyödyttävään palvelutoimintaan. Investointihankkeessa parannettiin Eskola-talon energiatehokkuutta ja haetaan säästöjä toimintakustannuksiin laitteistoa uudistamalla. Hankkeessa hankittiin Eskola-talolle aurinkovoimala lähinnä käyttöveden lämmittämisessä tarvittavan sähkön tuottamiseksi, mutta myös muuten sähkökustannusten pienentämiseksi. Käyttövesi on aiemmin lämmitetty öljyllä, joten hankkeessa hankitaan myös sähköllä toimiva lämminvesivaraaja. Lisäksi talon ilmastointia tehostettiin keittiön uudella korvausilmaputkella ja siihen liitettävällä moottorilla. WC-tiloja päivitettiin nykyvaatimuksia vastaaviksi. Tehdyt toimenpiteet ovat investointi, joka parantaa kiinteistön toimintaedellytyksiä paitsi välittömästi, myös pitkällä tähtäimellä, sekä parantavat kiinteistön ympäristöystävällisyyttä ja energiatehokkuutta. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläpalvelu Oy.  Hankkeen loppuraportti

 

2018-2021 Opastava Yhteisö -hanke

Opastava Yhteisö -hanke jatkoi Palveleva Yhteisö -hankkeessa aloitettua työtä. Se kehitti Eskolan kylässä sijaitsevaa kyläpalveluiden opastuskeskusta siten, että se voi tehokkaasti palvella kyläpalveluiden kehittäjiä ja tutkijoita. Opastava Yhteisö -hanke jatkokehitti Eskolan kyläpalveluita selvittäen uusien palveluiden tarpeita ja toimintaedellytyksiä. Se myös avusti mahdollisten uusien palveluiden käynnistämisessä paitsi kyläpalveluiden opastuskeskuksen osalta, myös kylän monipalvelukeskuksessa sekä muualla kylässä. Hankkeen avulla myös tehostettiin kylän olemassa olevien ja tulevien uusien palveluiden välistä yhteistyötä. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry Hankkeen loppuraportti

 

2015-2018 Palveleva Yhteisö -hanke

Hankkeen tavoitteena oli kehittää ja turvata Eskolan kylän asukkaiden tarvitsemia lähipalveluita. Toisena tavoitteena oli perustaa kylän monipalvelupisteen yhteyteen kylätoiminnan opastuskeskus, johon kootaan aineisto sähköisenä ja tarvittavilta osiltaan myös paperisena versiona aiemmista onnistuneista kylän kehittämistoimenpiteistä. Aineisto on opastuskeskuksen perusmateriaali ja siihen perehdytetään henkilöitä, jotta he voivat esitellä ja opastaa maaseudun kehittämisestä kiinnostuneita tahoja niin koti- kuin ulkomaillakin. Kolmas tavoite oli kylätoiminnan Green Care -innovaatiokylän toiminnan kehittäminen, tähän liittyy myös Green Care -luontohoivakoulun perustamisen edellytysten selvittäminen. Neljäs tavoite oli kylän yhteiskunnalliseen yrittäjyyteen perustuvan monipalvelupisteen rahoituksen ja toimintamallin kehittäminen. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry.  Hankkeen loppuraportti

 

2014-2015 Ylijärven riistakosteikkohanke

Projektin lähtökohtana oli saada riistakosteikko Kannuksen Eskolaan Ylijärvelle. Alue oli aiemmin yritetty kuivattaa viljelysmaaksi, mutta kuivatus oli epäonnistunut. Idea riistakosteikon kunnostukseen syntyi Eskolan metsästysseurassa ja alueen maanomistajissa.

Kosteikon tarkoituksena on vähentää valuma-alueelta tulevaa fosfori- ja typpikuormitusta ja edesauttaa peltoalueiden vesitasapainoa. Kosteikolla on alueen monimuotoisuutta lisäävä vaikutus niin linnustoon kuin kasvustoon. Projektin toteutuksessa on Eskolan Kehitys Oy:n yhteistyökumppanina ollut Eskolan metsästysseura ry ja alueen maanomistajat. Kosteikon kotisivut

 

2010 Lossari-hanke

Lossari-hanke oli Eskolan kylällä toteutettava pilottihanke, missä kokeiltiin kylän palveluiden tuottamiseen erilaisia malleja. Kehitettäviä palvelukokonaisuuksia olivat esim. kotitalousapu, kirjastopalvelut, lasten iltapäiväkerho, remontointi, ulkoalueiden ja reitistöjen ylläpito, kulttuuripalvelut, paikallisten tuotteiden markkinointi ja perinnemaiseman hoito. Hankkeessa selvitettiin ketkä em. palveluita voisivat tuottaa (mm. yhdistykset, osuuskunta, yksityiset yritykset, kaupunki). Tarvittaessa osaamista/palveluita tuotteistetaan. Hankkeessa selvitettiin miten palveluiden tuottajat ja tarvitsijat saadaan kohtaamaan (markkinointi, tiedotus). Avustettiin palvelun käynnistämisessä (neuvonta, sähköisten markkinointivälineiden hyödyntäminen). Hankkeeseen palkattu vetäjä kokosi toimenpiteet ja niistä saadut kokemukset/tulokset selkeäksi toimintamalliksi, joita muut maaseutukylät voivat hyödyntää. Tämä toiminta tapahtuu Eskolan kylällä. Kaustisen seutukunnan alueella hanke toimi aktivoimalla/tiedottamalla alueen kyliä ja kuntia vastaavaan toimintaan järjestämällä erilaisia tilaisuuksia alueen kylissä. Hankkeen vaikutuksesta alueen palvelutarjonta monipuolistuisi. Hanketta toteutettiin Kokkolan ja Kaustisen seutukunnissa. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry.

(Lossari-hankkeesta saatu tieto ja hankkeessa laadittu yritysluonnos auttoivat suuresti Eskolan Kyläpalvelu Oy:n perustamisessa vuonna 2013. Myös hankkeen aikana laaditut Leppilammen maisemanhoitosopimukset ovat yhä voimassa.)

 

2002-2006 Eskolan kesäteatterin kehittäminen

Vaihe 1: Katsomo ja katos, vaihe 2: lämpiön rakentaminen. Tuki saatiin Rieska-Leaderin kautta. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry.

 

2000 Viitajärven luontopolku

Pitkospuut, kotus ja lintutorni. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry.

 

1997 Leppilammen kyläyhteisön kehittäminen

Perinnemaiseman hoito, rakennusten inventointi ja tapahtumien kehittäminen. Hanketta hallinnoi Eskolan Kyläyhdistys ry.

Haluaisitko lisätietoja hankkeistamme?

Järjestämme luentoja kehittämistoiminnastamme sekä kierroksia kohteissa. Katso hinnastomme tästä. Voimme räätälöidä juuri teille sopivan kokonaisuuden. Hankkeiden loppuraportit ovat vapaasti käytettävissä, nopeisiin kysymyksiin saa vastauksen puhelimitse tai sähköpostilla veloituksetta. Lähipalveluiden opastustoiminnalla keräämme varoja kylämme omien palveluiden järjestämiseksi.

 

Yhteystiedot

Miia Tiilikainen, p. 044 947 9102, palvelevayhteiso(at)saunalahti.fi 

Lossari-keskusta hallinnoivat Eskolan Kyläyhdistys ry ja Eskolan Kyläpalvelu Oy yhteistyössä kylän muiden toimijoiden kanssa.