Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Eskolan Kyläyhdistys ry:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 17.04.2018. Viimeisin muutos 17.04.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eskolan Kyläyhdistys ry, Koulutie 3, 69150 Eskola

p. 044 947 9102

eskolan.kyla@kotinet.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miia Tiilikainen, sihteeri, p. 044 947 9102

 

3. Rekisterin nimi

Jäsenrekisteri, asiakasrekisteri, työntekijärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-          henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

-          sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

-          laki (yhdistyslaki)

-          rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde)

-          Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, osakeyhtiölain mukaisen osakasrekisterin päivittäminen ja yhteydenpito osakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat jäsenrekisterin osalta asiakkaan nimi ja tarvittaessa yhteystiedot. Asiakasrekisterin osalta henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Työntekijärekisterissä tallennetaan työntekijän nimi, henkilötunnus, yhteystiedot, työsuhdetta koskevat tiedot, tilinumero sekä muut mahdolliset työsuhteen ja palkanmaksun kannalta välttämättömät tiedot.

Tietojen säilytysaika on jäsenrekisterissä jäsenyysaika, asiakas- ja työntekijärekisterissä kolme (3) kuukautta asiakas- tai työsuhteen päättymisen jälkeen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan jäseniltä jäsenmaksun yhteydessä ja asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Työntekijältä tiedot saadaan työsopimuksen laatimisen yhteydessä sekä tietojen päivittyessä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille asiakassopimuksen niin edellyttäessä: Soite, yhteistyökunta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

 

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on Eskolan Kyläpalvelu Oy:n henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 09.04.2018. Viimeisin muutos 09.04.2018.

 

1. Rekisterinpitäjä

Eskolan Kyläpalvelu Oy, Koulutie 3, 69150 Eskola

p. 045 1513 244

kylapalvelukeskus@kotinet.com

 

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Miia Tiilikainen, p. 044 947 9102

 

3. Rekisterin nimi

Yrityksen osakasluettelo, asiakasrekisteri, työntekijärekisteri

 

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on

-          henkilön suostumus (dokumentoitu, vapaaehtoinen, yksilöity, tietoinen ja yksiselitteinen)

-          sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena

-          laki (osakeyhtiölaki)

-          rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde, työsuhde, osakkuus)

-          Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, osakeyhtiölain mukaisen osakasrekisterin päivittäminen ja yhteydenpito osakkaisiin.

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

 

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat osakasluettelon osalta henkilön nimi ja osakkeiden määrä. Asiakasrekisterin osalta henkilön nimi, yhteystiedot (osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero), tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot. Henkilötunnus talletetaan vain niiltä osin, kuin se on asiakkuuden hoitamisen kannalta välttämätöntä (päivähoito, kotipalvelu). Työntekijältä tiedot saadaan työsopimuksen laatimisen yhteydessä sekä tietojen päivittyessä henkilökohtaisissa tapaamisissa tai puhelimitse.

Tietojen säilytysaika on osakasrekisterissä osakkeen omistusaika, työ- tai asiakasrekisterissä kolme (3) kuukautta työ- tai asiakassuhteen päättymisen jälkeen.

 

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

 

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja voidaan luovuttaa seuraaville tahoille asiakassopimuksen niin edellyttäessä: Soite, Kannuksen kaupunki, Sievin kunta tai muu yhteistyökunta.

 

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään Internet-palvelimilla, niiden laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimen käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

 

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä ("oikeus tulla unohdetuksi"). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).